بیمه سرویس‌ها

شبکه ملی داده ها به عنوان پیشتاز در ارائه خدمات از سال ۱۳۹۰ و با همکاری “بیمه ایران” خدمات خود را در داخل کشور بیمه نموده‌است .

ثبات و سرعت استفاده از قطعات نو و به روز در سرور باعث شده کاربر کیفیت و پایداری مطلوبی را تجربه کند .

404