دامین

  • شما می توانید با پرداخت آنلاین و ذکر سفارش خود در توضیحات آن از طریق تلفن و هماهنگی با بخش فروش دامنه خود را ثبت نمایید .
  • هزینه ثبت هر نام با توجه به شناسه آن و مدت زمان ثبت ( یک تا ده سال ) مشخص می گردد جداول زیر هزینه ثبت دامنه عمومی را برای شناسه های مختلف نشان می دهد .
دامین / دوره ثبت نامسالیانه2 ساله3 ساله4 ساله5 ساله10 ساله
COM4500090000135000180000225000450000
NET4500090000135000180000225000450000
ORG4500090000135000180000225000450000
BIZ4500090000135000180000225000450000
INFO4500090000135000180000225000450000
CO1130002260003390004520005650001130000
WS4300086000129000172000215000430000
ASIA60000120000180000240000300000600000
MOBI75000150000225000300000375000750000
ME1070002140003210004280005350001070000
PRO63000126000189000252000315000630000
TV1130002260003390004520005650001000000
IN4500090000135000180000225000450000
TEL75000150000225000300000375000750000
EU60000120000180000240000300000600000
CA75,000150,000225,000300,000375,000750,000
XXX300000600000900000120000015000003000000
IR1400028000420005600070000ارایه نمی شود
سفارشسفارشسفارشسفارشسفارشسفارشسفارش

partner