دامین

  • شما می توانید با پرداخت آنلاین و ذکر سفارش خود در توضیحات آن از طریق تلفن و هماهنگی با بخش فروش دامنه خود را ثبت نمایید .
  • هزینه ثبت هر نام با توجه به شناسه آن و مدت زمان ثبت ( یک تا ده سال ) مشخص می گردد جداول زیر هزینه ثبت دامنه عمومی را برای شناسه های مختلف نشان می دهد .

[table id=2 /]

partner